Padome

Skolas padome darbojas saskaņā ar Skolas domes darbību reglamentējošu normatīvo aktu - Reglamentu, ko, saskaņojot ar Skolas vadību, izdod pati Dome.

Mērķis

Nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku/personu, kas realizē aizgādību un Skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī nepieciešamības gadījumā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām. Sniegt atbalstu Skolai izglītības kvalitātes paaugstināšanas un audzināšanas jautājumos.

Sadarbība

Padome darbojas kā vidutājs starp izglītojamiem, vecākiem un Skolas darbiniekiem, piesaistot pēc iespējas vairāk vecāku un sabiedrību.

Uzdevums

Sniegt priekšlikumus Skolas attīstībai par izglītības kvalitātes paaugstināšanu, darba organizāciju, izglītības programmu īstenošanu, vides attīstību, budžeta plānošanu, izglītojamo tiesībām un pienākumiem u.c. jautājumiem.

Vēlēšanas

Vecāku pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē vecāku sapulce.

Sanāksmes

Domes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (bet ne retāk kā 2 reizes mācību gada laikā) ar domes priekšsēdētāja rakstveida paziņojumu visiem domes locekļiem.