Vīzija

Laikmetīga izglītība ikviena izaugsmei mainīgā pasaulē.

Misija

Sadarbībā balstīta skola, kura piedāvā katram skolēnam jēgpilnā jaunrades brīvībā, multikulturālā, mūsdienīgā un drošā vidē pilnveidot savas kompetences potenciāla realizēšanai nākotnē.

Vērtības

CIEŅA, SADARBĪBA, UZTICĒŠANĀS, Kultūru daudzveidība, mācīšanās izaugsmei, jaunrade.

Vēsture, tradīcijas

Rīgas Kultūru vidusskola savu darbību uzsākusi 2001./2002. mācību gadā. Šī ir vispārējā vidējās izglītības iestāde ar latviešu mācību valodu, izveidota apvienojoties Sarkandaugavas Kristīgajai skolai un Japāņu valodas un kultūras vidusskolai. Abas skolas ir darbojušās no 1993. – 2001. gadam.

Katra no skolām attīstījusi un pilnveidojusi izglītojamo izpratni par Austrumu un Rietumu kultūras ētiskām, reliģiskām un filozofiskām atziņām, kā rezultātā, skolām apvienojoties, radies nosaukums Kultūru vidusskola.

Lai nezaudētu neko no paveiktā, Skola savā darbībā turpina:

  1. Veicināt kultūru daudzveidības iepazīšanu, saglabājot savas tautas kultūras mantojumu un valodu;
  2. Popularizēt starpkultūru komunikācijas prasmes un pieredzi, veidojot izglītojamajos tolerantu attieksmi pret dažādām kultūrvidēm;
  3. Nodrošināt vairāku svešvalodu apguves iespējas;
  4. Pilnveidot izpratni par savu individualitāti un identitāti.