Speciālais pedagogs

 • Izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka atbilstošus mācību un vides pielāgojumus, piemēro atbalsta pasākumus, nepieciešamības gadījumā izstrādā individuālo izglītības plānu (pamatojums – vecāka/ likumiskā pārstāvja iesniegums).
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, izglītojamiem, kuriem diagnosticēti mācīšanās traucējumi, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi, ja izglītojamais tiek nosūtīts pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.
 • Konsultē pedagoģisko personālu un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem, citām speciālām vajadzībām un palīdzības iespējām (iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku).

Sociālais pedagogs

 • Veic sociālpedagoģisko darbu ar izglītojamiem, kuriem ir socializācijas un uzvedības problēmas, neattaisnoti un ilgstoši mācību stundu kavējumi.
 • Iesaistās konfliktu un problēmsituāciju risināšanā.
 • Sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā, sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem mācību procesā un skolas vidē.
 • Konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus/likumiskos pārstāvjus bērnu tiesību aizsardzības un sociālās palīdzības jautājumos (iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku).

Skolas psihologs

 • Veic izglītojamā psiholoģisko izpēti, saskaņojot ar izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem (rakstiska vienošanās).
 • Veic izglītojamo emocionāli psiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, atbalsta pasākumu piešķiršanai izglītības procesā vai valsts pārbaudes darbos vai pēc vecāka/likumiskā pārstāvja rakstiska pieprasījuma atbilstoši psihologa kompetencei.
 • Veic izglītojamo, vecāku, pedagogu konsultēšanu saistībā ar izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumiem, sniedz psiholoģisko palīdzību, kā arī piesaista kompetentus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams (iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku).

Skolas logopēds

 • Veic izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku un korekciju ( rakstiski saskaņojot ar izglītojamā vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem).
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi (iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku).
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālām vajadzībām.

Pedagogs karjeras konsultants

 • Sniedz metodisku, informatīvu un izglītojošu atbalstu skolēniem un skolēnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem karjeras veidošanas un attīstības jautājumos.
 • Koordinē karjeras izglītības darbu skolā, organizē un īsteno karjeras izglītības pasākumus.
 • Sniedz metodisko atbalstu pedagoģiskajam personālam un klašu audzinātājiem karjeras izglītības realizēšanai, piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei.
 • Organizē individuālas konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem.

Medmāsa

 • Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
 • Sadarbojas ar skolas pedagoģisko personālu un vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem.
 • Kontrolē ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā un sanitāri higiēnisko stāvokli skolā.
 • Konsultē par dažādiem ar veselību, uzturu un higiēnu saistītajiem jautājumiem.
logopēds
Logopēds

Solvita Depša

+371 67012 495

Medmāsa
Medicīnas māsa

Vēsma Stelpe

+371 67969 114

Sociālais pedagogs
Sociālais pedagogs

Edīte Ulaseviča

+371 67381 199

Speciālais pedagogs
Speciālais pedagogs
Atbalsta komandas vadītāja

Ilze Jerāte

+371 67012 494

Psihologs
Psihologs

Ilona Greivule

+371 67969 112

Karjeras konsultants
Karjeras konsultants

Rolands Bleks

+371 67969 110