Sociālais pedagogs

 • Speciālists

  Speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju.

 • Palīdz

  Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālā pedagoga darbības jomas

Sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem

 • skolēnu neattaisnotu stundu kavējumu gadījumos;
 • skolēnu uzvedības izmaiņu situācijās;
 • problēmsituācijās, kuras pedagogs nevar risināt vienpersoniski;
 • nepietiekamas vecāku aprūpes gadījumos;
 • sociālās palīdzības organizēšanā un atbalsta sniegšanā.

Sadarbība ar skolēniem

 • problēmsituācijās, kuras skolēns nevar atrisināt patstāvīgi;
 • ģimenes problēmu gadījumā;
 • konfliktsituācijās ar vienaudžiem, vecākiem, pedagogiem;
 • mācīšanās grūtību un stundu kavējumu gadījumos;
 • atkarības problēmu un citu jautājumu risināšanā.

Sadarbība ar vecākiem

 • skolēna deviantas uzvedības gadījumos;
 • konfliktsituācijās ar vienaudžiem, pedagogiem;
 • psiholoģiskā diskomforta gadījumos;
 • sociālo jautājumu risināšanā.

Vajadzības gadījumā sociālais pedagogs jautājumu risināšanā
sadarbojas ar psihologu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem
skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.

Skolas psihologs

 • Speciālists

  Speciālists ar akadēmisko izglītību un izglītības psihologa profesionālo kvalifikāciju.

 • Palīdz

  Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.

Psihologa darbības jomas

Konsultēšana

 • piedāvāt skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • palīdzēt izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un
  uzvedība;
 • veicināt skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

Izpētes darba virzieni

 • mācību iemaņas;
 • mācīšanās spējas;
 • personības attīstība;
 • emocionālais stāvoklis;
 • sociālās iemaņas;
 • mācību vide un skolas psiholoģiskais mikroklimats.

Palīdzība problēmu risināšanā

 • darbs ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • palīdzība konfliktsituācijās mācību procesa laikā;
 • padomu sniegšana bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmu gadījumos;
 • saskarsmes iemaņu attīstīšana;
 • atbalsts vecākiem un skolotājiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
 • psiholoģiskais atbalsts skolai un ģimenei krīzes situācijās.

Vajadzības gadījumā psihologs sadarbojas ar sociālo pedagogu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.

Skolas logopēds

 • Speciālists

  Speciālists ar akadēmisko izglītību un skolotāja – logopēda profesionālo klasifikāciju.

 • Palīdz

  skolotājs – logopēds ir kvalificēts pedagogs, kurš aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, rosina viņā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus, t.i., veido labvēlīgu, uzticēšanās pilnu attieksmi kopdarbībai.

 • Atbildība

  Logopēds atbild par runas un valodas attīstības pareizu novērtēšanu, logopēdiskā darba gaitu, citu speciālistu piesaistīšanu korekcijas darbam, ja tas nepieciešams, kā arī konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par skolēnu.

Logopēda darbības jomas

Logopēda kompetence

 • runas un valodas novērtēšana, traucējumu atklāšana un diagnostika;
 • traucējumu korekcijas vai funkcijas atjaunošana;
 • profilakse un konsultēšana.

Logopēda darbības jomas

 • darbs ar skolēniem ( individuālās, grupu, apakšgrupu nodarbības), kuriem ir runas un valodas traucējumi;
 • sadarbība ar vecākiem;
 • sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem;
 • sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, psihologu, mediķi, skolas vadību.